Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

DASSY professional workwear
search

Incentive Sri Lanka

18 mei 2020 - UPDATE INCENTIVE SRI LANKA – Maatregelen en beslissingen n.a.v de pandemie Covid-19

Omwille van de impact en huidige onzekerheid door het Covid-19 virus werd volgende beslist en aangepast in het Reglement. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf 30 april 2020 en maken integraal deel uit van het wedstrijdreglement.

1. Algemeen reglement wedstrijden groei, omzet & D-FX FLEX:

a. De wedstrijden ‘groei’ & ‘omzet’ werden gepauzeerd vanaf 1 maart 2020 tot nog nader te bepalen datum.
b. De wedstrijdperiode 1 mei 2019 t/m 30 april 2020 werd aangepast en zal eindigen op een nog nader te bepalen datum.
c. De referentieperiode 1 mei 2018 t/m 30 april 2019 zal aangepast worden volgens een nog nader te bepalen einddatum van de gepauzeerde wedstrijden. De ‘gepauzeerde’ maanden in de wedstrijdperiode zullen ook niet meegerekend worden in de referentieperiode.

2. De prijs:

a. Om als winnaar van één of meer van de Prijzen te kunnen worden uitgeroepen en van de Prijzen te kunnen genieten, dient de Deelnemer ten tijde van de reis (die doorgaat in 2022) nog steeds Dassy-dealer te zijn.

Algemeen reglement wedstrijden groei, omzet & D-FX FLEX
Dit reglement (hierna: het “Reglement”) bepaalt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de wedstrijden “groei”, “omzet” en “D-FX FLEX” (hierna: de “Wedstrijden”), georganiseerd door Dassy Europe bv, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 15, BTW BE 0895.825.682, RPR Gent, afdeling Brugge (hierna: “Dassy”).

De Wedstrijden ‘groei’ & ‘omzet’ lopen van 1 mei 2019 t/m 30 april 2020.
De wedstrijd ‘D-FX Flex’ loopt van 1 mei 2019 t/m 31/12/2019.
De referentieperiode waarop de groei berekend zal worden is 1 mei 2018 t/m 30 april 2019.

Door zijn deelname aan de Wedstrijd, aanvaardt de Deelnemer alle bepalingen van het Reglement. De Deelnemer wordt geacht voorafgaandelijk aan zijn of haar deelname kennis te hebben genomen van de inhoud van het Reglement en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen.

Voorwaarden deelname
Deelname aan de Wedstrijd kan enkel door de officiële Dassy-dealers, behoudens de uitsluitingen die in het Reglement zijn opgenomen (hierna: de “Deelnemer”).

Aan de wedstrijden ‘groei’ en ‘omzet’ kunnen enkel DASSY-dealers deelnemen die in 2018 een netto-omzet realiseren van minimum € 50.000. Aan de wedstrijd ‘D-FX FLEX’ kunnen alle DASSY-dealers binnen de gedefinieerde wedstrijdgroepen deelnemen.

Worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd, waardoor men derhalve ook niet in aanmerking komt voor het winnen van een Prijs:

- Aankoopgroeperingen of andere aankooporganisaties voor zelfstandige organisaties;
- Meerdere Dassy-dealers die samen deelnemen, en daartoe al dan niet in georganiseerd verband samenwerken, een en ander met de doelstelling de winstkansen te verhogen.
- De Deelnemer die een betalingsachterstand heeft ten overstaan van Dassy en/of een met Dassy verbonden vennootschap;
- De Deelnemer die vals speelt, misbruik en/of bedrog pleegt of misleidt, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich hieraan schuldig maken, alsook de Deelnemer die het Reglement of enig wettelijke toepasselijke bepaling schendt.


Wedstrijdverloop
Worden als Winnaar uitgeroepen:

- Wedstrijd ‘groei’: Top 15 Dassy-dealers met meest gerealiseerde groei, berekend tijdens de wedstrijdperiode op de netto-omzet tijdens deze wedstrijdperiode vergeleken met de netto-omzet tijdens de referentieperiode. De gefactureerde minimumomzet dient in de wedstrijdperiode min. € 75.000 te bedragen.

- Wedstrijd ‘omzet’: Top 5 Dassy-dealers met de hoogste netto-omzet tijdens de wedstrijdperiode. Deze mag niet dalen in vergelijking met de referentieperiode.

- Wedstrijd ‘D-FX Flex omzet’: Winnaars en verdeling wedstrijdgroepen:
o Top 2 Dassy-dealers met de hoogste netto-omzet D-FX FLEX collectie tijdens de wedstrijdperiode uit Nederland
o Top 2 Dassy-dealers met de hoogste netto-omzet D-FX FLEX collectie tijdens de wedstrijdperiode uit Belux
o Top 2 Dassy-dealers met de hoogste netto-omzet D-FX FLEX collectie tijdens de wedstrijdperiode uit Frankrijk
o Top 2 Dassy-dealers met de hoogste netto-omzet D-FX FLEX collectie tijdens de wedstrijdperiode uit de landengroep Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland 

Onder “netto-omzet” wordt verstaan: de totale aankoopwaarde (excl. belastingen, taksen, transportkosten, heffingen of kosten) van de producten die de verdeler bij de leverancier in de betreffende periode afnam en betaalde, met aftrek van de kortingen.

De Prijs
5-daagse reis naar Sri Lanka (incl. vliegtickets Economy heen & terug, hotelovernachtingen in Sri Lanka, ontbijt / lunch / diner in Sri Lanka, activiteiten georganiseerd door DASSY Europe, transport in Sri Lanka). De Prijs is geldig voor 1 persoon. We bieden elke Winnaar de mogelijkheid om een 2e persoon mee te brengen aan 50% van de kostprijs van de reis.

Om als winnaar van één of meer van de Prijzen te kunnen worden uitgeroepen en van de Prijzen te kunnen genieten, dient de Deelnemer ten tijde van de reis (die doorgaat in 2021) nog steeds Dassy-dealer te zijn.

Indien één en dezelfde Deelnemer verschillende Wedstrijden wint, worden navolgende regels toegepast:

- Winnaars van 1 incentive wedstrijd krijgen 1 Prijs en 1 Prijs aan een korting van 50%.
- Winnaars van 2 incentive wedstrijden krijgen 2 Prijzen. Deze winnaars kunnen geen extra personen meer meenemen aan kortingen van 50%.
- Winnaars van 3 incentive wedstrijden krijgen 3 Prijzen. Deze winnaars kunnen geen extra personen meer meenemen aan kortingen van 50%.

De Prijs is strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar, ondeelbaar, en kan niet ingeruild worden.

De winnende Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de vereiste en geldige reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart en eventueel visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening en zijn niet inbegrepen in de Prijs.

Privacy
Als Dassy persoonsgegevens verzamelt in het kader van de Wedstrijd, dan is dit louter om de organisatie en het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren, de uitvoering van de prijs mogelijk te maken, alsook om te informeren over de uitkomst van de Wedstrijd, dit alles evenwel slechts voor zolang dat nodig is om voormelde doelen te verwezenlijken. In voorkomend geval kwalificeert Dassy als verwerkingsverantwoordelijke.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "Verordening"), alsook de wetgevende handelingen ter uitvoering van de Verordening.

De titularis van persoonsgegevens kan diens toestemming tot verwerking van diens persoonsgegevens steeds intrekken. Daarnaast heeft hij met betrekking tot de verwerking van diens persoonsgegevens het recht op toegang en inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op meeneembaarheid, en tevens onder bepaalde voorwaarden recht op beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Om deze rechten uit te oefenen, of in geval van vragen en/of klachten, kan een verzoek worden gericht aan srilanka@dassy.eu. Men kan zich ook steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aansprakelijkheid
Dassy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen, of door deelname aan de Wedstrijd.

Dassy behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of vroegtijdig te beëindigen, alsook om de regels en de te winnen Prijs te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen. Dassy kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Onder meer zo zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke, gerechtelijke of andere redenen, al dan niet van overheidswege, om in een of meerdere jurisdicties de wedstrijd op te schorten, aan te passen, in te trekken of te annuleren, kan geen enkele Deelnemer hiervoor op enige compensatie, (schade)vergoeding of tegemoetkoming aanspraak maken.

Aanpassingen van de Wedstrijd of van dit Reglement zullen kenbaar worden gemaakt via de website en/of per e-mail.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met de Wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Dassy, noch kan die laatste aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen waardoor niet aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen of die het goede verloop van de Wedstrijd kunnen verhinderen. Dassy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de Deelnemer gebruikt. Dassy is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die samenhangt met het gebruik van haar website, inclusief de daarin opgenomen weblinks naar websites van derden.
Diversen
Dit Reglement wordt bekendgemaakt op de website van Dassy, www.dassy.eu, en kan daar desgewenst worden afgeprint.

In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist Dassy.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van dit Reglement in één of meerdere jurisdicties, heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de bepalingen in alle andere jurisdicties waar de Wedstrijd wordt gehouden, noch op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van dit Reglement. Nietige of niet-uitvoerbare bepalingen worden, rekening houdend met de betreffende jurisdictie en voor zover het opzet van de Wedstrijd hiermee niet wordt ondergraven, vervangen door andere, wel rechtsgeldige bepalingen of uitvoeringsmaatregelen.

Op de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele betwistingen met betrekking tot de Wedstrijd zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Dassy bevoegd.

Dit Reglement werd opgesteld op 11 juni 2019.