Kies uw land:

BelgiëBelgië

Kies uw land:

DASSY® workwear
search

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de door DASSY EUROPE aangeboden websites en de daartoe behorende dienstverleningen. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen aangevuld, aangepast of vervangen worden zonder voorafgaande en/of schriftelijke kennisgave. Met het inloggen, of – indien inloggen niet van toepassing is – met het begin van het gebruik, wordt u verondersteld de geldigheid van elke versie van deze gebruiksvoorwaarden aanvaard te hebben.

1. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Copyright © DASSY EUROPE. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website, waaronder webpagina’s, programma’s, afbeeldingen, beeldopnames, scripts en teksten wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze lijst is niet beperkt. Uw gebruik van de Website verleent geen rechten met betrekking tot auteursrechten, modelrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten (of de intellectuele eigendomsrechten van derden) die aan DASSY EUROPE toebehoren.

De inhoud van de websites van DASSY EUROPE mag niet gebruikt worden voor commerciële, zakelijke en/of openbare doeleinden en mag in het bijzonder niet gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt worden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van DASSY EUROPE. Alle kopieën dienen een verwijzing naar het auteursrecht van DASSY EUROPE te bevatten. Verwijzingen naar beschermde rechten mogen niet verwijderd worden.

2. Licentie
Zonder schriftelijke goedkeuring van DASSY EUROPE of de desbetreffende licentiegever wordt noch uitdrukkelijk noch impliciet noch op enige andere wijze een licentie of een ander recht voor het gebruik van de op de websites van DASSY EUROPE vermelde inhoud verleend. Elk oneigenlijk gebruik van de inhoud is ten strengste verboden en zal door DASSY EUROPE zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

3. Correspondentie 
Alle opmerkingen, voorstellen, ideeën of andere verklaringen die u DASSY EUROPE toestuurt of op een andere manier toegankelijk maakt (correspondentie) zullen beschouwd worden als niet-vertrouwelijk. DASSY EUROPE is niet verplicht om deze correspondentie als vertrouwelijk te behandelen. DASSY EUROPE heeft het recht om de correspondentie naar eigen goeddunken zonder betaling te gebruiken en tot nut te maken.

4. Aansprakelijkheid van de correspondentie
U bent er zelf aansprakelijk voor dat uw correspondentie geen rechten van derden schendt, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, beroepsgeheimen, de privésfeer of andere persoonlijke rechten of intellectuele eigendomsrechten, en ontheft DASSY EUROPE wat dat betreft van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de desbetreffende kosten van de rechtsverdediging.

5. Gebruiksetiquette 
Als gebruiker van de websites van DASSY EUROPE is het u verboden om bij het gebruik van de websites van DASSY EUROPE (a) personen, in het bijzonder minderjarigen, schade te berokkenen of hun persoonlijke rechten te schenden, (b) door uw gebruikersgedrag de goede zeden te verstoren, (c) leugenachtige, lasterlijke, obscene, beledigende, pornografische, geweldverheerlijkende of de privésfeer schendende inhoud te verzenden of op een andere manier toegankelijk te maken, en (d) professionele beschermende en auteursrechten of andere eigendomsrechten te schenden en via deze websites goederen of dienstverleningen aan te prijzen of geldelijke middelen proberen te verkrijgen.

Gebruiksactiviteiten die tot doel hebben de websites van DASSY EUROPE gebruiksongeschikt te maken of op zijn minst het gebruik ervan te bemoeilijken, zijn verboden en kunnen zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vervolgd worden.

De gebruikers mogen de websites van DASSY EUROPE evenmin gebruiken voor illegale doeleinden. In het bijzonder is het verboden om derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming voor een nieuwsbrief of dergelijke aan te melden of derden zonder dier medeweten en uitdrukkelijke toestemming op de websites van DASSY EUROPE aan te melden.

DASSY EUROPE heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de websites van DASSY EUROPE te blokkeren, in het bijzonder als de gebruiker zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt.

6. Registratie, wachtwoord 
Bepaalde pagina’s van de websites van DASSY EUROPE kunnen door een wachtwoord beveiligd zijn. Op een registratie door DASSY EUROPE hebt u geen recht. DASSY EUROPE heeft te allen tijde en zonder vermelding van redenen het recht om het toegangsrecht te herroepen en de toegangsgegevens te blokkeren, in het bijzonder als (a) de gebruiker bij de registratie valse gegevens heeft opgegeven, (b) het toe te passen recht bij het gebruik van de websites van DASSY EUROPE overtreden werd of (c) de gebruiker de websites van DASSY EUROPE gedurende een langere periode gewoon niet gebruikt heeft.

De gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en DASSY EUROPE mogelijke latere wijzigingen mee te delen.

Onmiddellijk na de registratie krijgt de gebruiker automatisch een e-mailbericht, waarin de oprichting van zijn account bevestigd wordt. De gebruiker dient de toegangscode en het wachtwoord te allen tijde geheim te houden, mag dit niet aan derden meedelen en is verplicht om zijn toegangscode en wachtwoord tegen onbevoegd gebruik door derden te beveiligen. Voor elk misbruik van de toegangscode en het wachtwoord is de klant zelf verantwoordelijk.

7. Gebruikersvoorwaarden voor (online) wedstrijden 

A. INLEIDING

Het wedstrijdreglement hier nader bepaald bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die DASSY organiseert via haar officiële Facebook pagina https://www.facebook.com/DASSYprofessionalworkwear of via haar officiële Instagram pagina https://www.instagram.com/dassyprofessionalworkwear/ of via haar website www.dassy.eu.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

B. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk via de officiële facebook pagina, officiële instagram pagina en de websites van DASSY EUROPE.
 2. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in de Europese Unie kan deelnemen aan de wedstrijd, behalve de werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd.
 3. Elke persoon van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan een wedstrijd van DASSY EUROPE. Minderjarigen mogen evenwel deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat DASSY EUROPE ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
 4. Wanneer er sprake is van deelname door middel van een nep profiel kan de persoon achter dit profiel op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. Bij onregelmatigheden of het vervalsen van de wedstrijd, heeft DASSY steeds het recht om een deelnemer uit te sluiten voor de wedstrijd.
 5. DASSY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de wedstrijd, al dan niet te wijten aan storingen met betrekking tot het Internet, de website, het netwerk, de software of de hardware (van derden), noch voor technische problemen en/of problemen veroorzaakt door derden (zoals vertraging, staking, schade, enz), die de deelname onmogelijk maken.
 6. Bij deelname aan een wedstrijd waarbij meerdere prijzen te winnen zijn, heeft elke winnende deelnemer recht op maximaal één prijs. Zo worden de prijzen eerlijk verdeeld. Tenzij anders bepaald (de eerste prijs kan aldus bestaan uit verschillende elementen).
 7. Elke persoon mag maar 1 keer deelnemen. Bij meerdere deelnames door eenzelfde persoon wordt enkel met de laatste deelname rekening gehouden.
 8. DASSY verbindt zich ertoe om de prijs te verzenden naar de winnaar binnen de Europese Unie. Verzendkosten buiten de Europese Unie vallen ten laste van de deelnemer.
 9. De voorwaarden voor de deelname aan een wedstrijd worden telkens in beknopte vorm op de actie pagina, actie affiche of het actie bericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijd reglement.
 10. Een contante uitbetaling en/of een omruiling van de prijzen is niet mogelijk.
 11. Elke weg van rechte is uitgesloten. DASSY is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de wedstrijd.
 12. Facebook kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en deze wordt op geen enkele wijze ondersteund of uitgevoerd door Facebook. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
 13. Instagram kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en deze wordt op geen enkele wijze ondersteund of uitgevoerd door Instagram. Instagram kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

C. GEGEVENS

 1. De deelnemers verschaffen informatie aan DASSY EUROPE en niet aan Facebook of Instagram.
 2. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt elke deelnemer er automatisch mee in dat zijn voornaam en familienaam worden gepubliceerd door DASSY en dat hij kan worden vermeld als winnaar van de wedstrijd.

D. WEDSTRIJDVERLOOP

 1. Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde van DASSY EUROPE.
 2. Deelnemingen die worden ingediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.
 3. De manier waarop de winnaar(s) wordt/worden gekozen kan variëren per wedstrijd en wordt telkens in beknopte vorm op de actie pagina, actie affiche of het actie bericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijd reglement. In het geval van een "facebook like actie", waarin de wedstrijd bestaat uit het verzamelen van de meeste likes op een Facebook foto of post op de DASSY Facebook pagina, wordt de winnaar gekozen op basis van het totale aantal likes dat een bepaalde foto of post heeft op het moment van de bekendmaking van de winnaar. Enkel de likes die zichtbaar zijn voor de beheerder(s) van de DASSY Facebook pagina zijn van toepassing. Likes die niet zichtbaar zijn omwille van de privacy instellingen van een bepaalde gebruiker, kunnen niet in rekenschap gebracht worden.

8. Aansprakelijkheid
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor al zijn activiteiten op en in verband met de websites van DASSY EUROPE.

DASSY EUROPE stelt alles in het werk om alle websites van DASSY EUROPE zorgvuldig te ontwerpen en te onderhouden. Desondanks kan geen garantie verleend worden voor de correctheid en precisie van de op de websites vermelde informatie en voor de continue beschikbaarheid van de websites van DASSY EUROPE, of voor verloren, beschadigde of gewiste downloads.

Elke aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het gebruik van de websites van DASSY EUROPE en het downloaden van de door DASSY EUROPE aangeboden bestanden ontstaat, is uitgesloten. 

9. Links en inhoud van derde sites
Indien de websites van DASSY EUROPE verwijzingen bevatten naar internetsites die door derden uitgebaat worden, is DASSY EUROPE niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites en onderschrijft DASSY EUROPE die internetsites en hun inhoud niet. DASSY EUROPE is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de aldaar geplaatste inhoud. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Het is niet toegestaan om inhoud op de websites van DASSY EUROPE te plaatsen, tenzij DASSY EUROPE daar uitdrukkelijk om vraagt of de daartoe benodigde toepassingen uitdrukkelijk ter beschikking stelt. De door gebruikers van de websites van DASSY EUROPE of derden geplaatste inhoud wordt principieel niet onderworpen aan een controle door DASSY EUROPE, en wordt evenmin beïnvloed door DASSY EUROPE. De verantwoordelijkheid voor die inhoud ligt dan ook niet bij DASSY EUROPE, maar bij de gebruikers of derden.

10. Wijzigingen / verbeteringen
DASSY EUROPE behoudt zicht te allen tijde het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud en structuur van de websites van DASSY EUROPE te wijzigen. Daartoe behoort ook het betaalbaar maken van bepaalde aanbiedingen en diensten of het geheel afschaffen ervan.

11. Prijzen 
A. De productprijzen die worden getoond op de Website zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW. Deze prijzen zijn slechts indicatief en niet verbindend.
B. De vermelde productprijzen kunnen variëren per product, naargelang de keuze van de kwaliteit, kleur, maat of het modeltype van het product (indien van toepassing). Op de Website wordt de productprijs telkens aangepast naar gelang de geselecteerde criteria.