Kies uw land:

NederlandNederland

Kies uw land:

DASSY® workwear
search

Algemene verkoopsvoorwaarden

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn rechtstreeks van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst door officiële DASSY dealers.

1. Toepassingsgebied en definities

A. Deze Algemene Voorwaarden, inclusief verkoopsvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing bij toegang tot de DASSY website en webshop en daarmee ook bij het plaatsen van bestellingen om goederen in de DASSY webshop aan te kopen. Enige verwijzing naar "we"/“ons”/"onze"/”DASSY” is een verwijzing naar DASSY EUROPE bv, gelegen te Pathoekeweg 15 8000 Brugge, België en enige verwijzing naar "u"/”uw” betekent uzelf, de gebruiker van de website en webshop (hierna de “Website”).

B. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig na alvorens de Website te gebruiken en uw bestelling te plaatsen. Bij toegang tot eender welk deel van de Website of bij bestelling van goederen van de Website, stemt u toe zich te verbinden onder deze Voorwaarden. Wij bevelen aan een kopie van deze Voorwaarden te bewaren voor toekomstige verwijzing. Hiertoe raden wij u aan de Voorwaarden af te drukken en/of de huidige versie op te slaan op uw computer/apparaat.

C. Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in meerdere talen. Kies het gewenste land om de vertalingen te raadplegen.

2. Algemene informatie over DASSY EUROPE 

Identificatie- en contactgegevens van DASSY EUROPE zijn te vinden op de contactpagina van de website, via het nummer +32 50 799 320 (standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of [email protected].

3. Totstandkoming van contract

A. Uw bestelling via de DEALERCORNER en door klikken op de knop "BESTELLEN BEVESTIGEN" vormt een aanbod tot kopen naar ons van de door u geselecteerde goederen van de Website.

B. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en vormen slechts een bindende koopovereenkomst vanaf de aanvaarding ervan door ons in overeenstemming met deze paragraaf, punt (D), van deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren op basis van legitieme en uitzonderlijke redenen en, onder andere, wanneer de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn. Wij zullen ons uiterste best doen om de Website bij te werken, zodat goederen die niet meer beschikbaar zijn niet kunnen worden gekocht, maar het kan niet worden uitgesloten dat, omwille van technische redenen, er enige vertraging optreedt tussen de bestelling van het laatste item van een product en uw eigen bestelling van hetzelfde product (zodat u in staat bent om deze te bestellen hoewel het niet meer beschikbaar is). Beschikbaarheidsinformatie en andere productinformatie die werd opgenomen in de Website is dus slechts indicatief en niet verbindend voor DASSY.

C. Er wordt automatisch een bevestigingsmail van ontvangst van uw bestelling (de "Orderbevestiging") met een samenvatting van de gegevens van uw bestelling naar u verstuurd, waarvan wij aanbevelen deze af te drukken en/of op te slaan op uw computer/apparaat om bij te houden voor uw eigen administratie. De Orderbevestiging is geen aanvaarding van uw bestelling en, in dit stadium, is de overeenkomst nog niet tot stand gekomen; deze registreert slechts het feit dat wij de bestelling hebben ontvangen.

4. Uw beloften naar ons

U bevestigt dat alle informatie en gegevens die u aan ons verstrekt (inclusief registratie) ten allen tijde en in alle opzichten waar zijn, correct zijn en bijgewerkt zijn.

5. Levering, levertijden, beschikbaarheid van goederen

A. Uw winkelwagen toont de beschikbaarheid van elk artikel, op het moment dat dit artikel werd toegevoegd aan de winkelwagen. Opgelet: de producten in uw winkelwagen worden niet voor u gereserveerd, zolang uw bestelling niet gefinaliseerd is. Wacht u enige tijd om uw bestelling af te ronden, dan is deze beschikbaarheidsinformatie achterhaald. Uw order is dus pas definitief wanneer u het volledige orderproces heeft doorlopen.

B. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u een orderbevestiging via e-mail, waarop u nogmaals de beschikbaarheid van uw bestelde goederen kunt raadplegen.

C. Hoewel we ons best zullen doen om u uw goederen binnen de geschatte levertermijn te bezorgen, kan het soms langer duren dan verwacht. In het geval dat het ons meer dan 30 dagen tijd kost om uw goederen te leveren, zullen wij u zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden in kennis stellen. De vooropgestelde leveringstermijnen zijn echter niet verbindend en vertragingen in de levering geven geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

D. Indien om technische redenen de door u bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn op het moment dat wij uw bestelling verifiëren, zullen wij u hiervan de hoogte brengen per e-mail. Onze aanvaarding van uw bestelling in de Leverbon is beperkt tot de goederen die beschikbaar zijn. Er zal geen verkoopsovereenkomst afgesloten worden met betrekking tot goederen die niet beschikbaar zijn.

6. Prijzen, verzendkosten

A. De productprijzen die worden getoond op de Website zijn aanbevolen verkoopprijzen exclusief BTW. Deze prijzen zijn slechts indicatief en niet verbindend.

B. De vermelde productprijzen kunnen variëren per product, naargelang de keuze van de kwaliteit, kleur, maat of het modeltype van het product (indien van toepassing). Op de Website wordt de productprijs telkens aangepast naar gelang de geselecteerde criteria.

C. Voor verzending binnen de Europese Unie: Eventuele verzendkosten en mogelijke kortingen worden in de winkelwagen verrekend, op basis van uw officieel facturatieadres. Indien u tijdens het bestelproces, bij de controle van uw gegevens, ervoor kiest uw bestelling naar een afwijkend verzendadres te sturen, kunnen de transportkosten mogelijk afwijken. Extra kosten van transport worden aan de klant doorgerekend.

D. Voor verzending buiten de Europese Unie (Verenigd Koninkrijk & Zwitserland): Mogelijke kortingen worden in de winkelwagen verrekend. De verzendkosten worden pas berekend bij aanmaak van de factuur, aangezien de kosten kunnen variëren in functie van de bestelhoeveelheid en het aantal dozen dat verstuurd dient te worden.

7. Betaling, betalingsverzuim

A. Als officiële DASSY dealer betaalt u uw bestellingen via factuur. U ontvangt deze via e-mail nadat uw bestelling werd verwerkt.

B. Ontvangt u uw factuur liever via de postNeem dan contact op met onze klantendienst.

C. Facturen van DASSY zijn, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, contant betaalbaar uiterlijk op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Indien er niet expliciet een vervaldag is vermeld, zijn facturen betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum.

D. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% op het achterstallig bedrag, met een minimum van 150 EUR, verschuldigd alsook verwijlinterest aan 10% per jaar of aan de vigerende interestvoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, naargelang welk percentage hoger is. Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur worden alle overige, zelfs de niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Bij gebrek aan tijdige betaling heeft DASSY, onverminderd alle andere rechten, het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen (ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft) en de overeenkomst(en) te ontbinden. Bij gerede twijfel omtrent de solvabiliteit van de klant is DASSY gerechtigd integrale vooruitbetaling te eisen, alvorens de overeenkomst(en) (verder) uit te voeren. Naast bovenstaande is DASSY gerechtigd een bedrag van 35 EUR aan te rekenen per aanmaning.

E. De klant wordt onweerlegbaar geacht een factuur van DASSY aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest d.m.v. aangetekend schrijven aan ons binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Behoudens tegenbewijs zal elke factuur geacht worden ontvangen te zijn door de klant de derde werkdag na factuurdatum.

8. Eigendomsvoorbehoud

A. Alle goederen blijven eigendom van DASSY tot de klant zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico op de klant overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

B In het geval waarbij DASSY display materiaal ter beschikking heeft gesteld van de klant om de artikelen van de collectie tentoon te kunnen stellen en op deze manier de verkoop te ondersteunen (de DASSY shop in shop metalen rekken), verbindt de klant zich ertoe om exclusief artikelen van de DASSY collectie tentoon te stellen in de ter beschikking gestelde display. De klant draagt verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de vrijwaring van deze display materialen. Bij beëindiging van de verkoopsovereenkomst met de klant, moet de klant al het ter beschikking gestelde materiaal onmiddellijk terugbezorgen aan DASSY.

C. Wanneer DASSY toestemming heeft verleend aan de klant om publiciteitsmateriaal te gebruiken (die de klant toelaat om eigen advertenties te plaatsen of om op zijn website of een andere online platform te gebruiken), verbindt de klant zich ertoe dat het DASSY logo zonder enige aanpassing in zijn originele vorm behouden blijft.

9. Garantie

A. Onze garantie gaat nooit verder dan deze van onze gebeurlijke leverancier-producent. De klant dient bovendien alle leveringen van DASSY grondig te (laten) controleren bij de inontvangstname van de goederen. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding, worden goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na inontvangstname van de goederen en in elk geval zodra ze geheel of gedeeltelijk in gebruik worden genomen. Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden.

B. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van DASSY vervalt bovendien één jaar na de levering (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren). In geval van aansprakelijkheid is DASSY bovendien enkel gehouden te herstellen of te vervangen, naar keuze van DASSY, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de klant verder verhaal heeft.

10. Retourneren van producten: procedure & voorwaarden

Graag wijzen we u erop dat onderstaande retourprocedures en -voorwaarden enkel gelden voor officiële DASSY dealers. 


A. Procedure

1. Retour aanvragen
Stuur een e-mail om uw retour aan te vragen:

Vermeld de reden van uw retour.
Opgelet: vraag uw retour aan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen. Retours die later worden aangevraagd worden niet aanvaard (zie algemene retourvoorwaarden).

2. Retourformulier invullen
U ontvangt een retourformulier met uniek retournummer.
Vul dit formulier volledig in:

 • Welke producten stuurt u retour?

Wees zo volledig mogelijk: kleur, maat, model, stof …

 • Wat is de reden voor uw retour?

Stuur dit retourformulier via e-mail terug.
Timing: binnen 10 werkdagen na ontvangst van het retourformulier.

3. Retour terugsturen
Stuur uw goederen op naar de hoofdzetel in Brugge:

DASSY EUROPE
Pathoekeweg 15 
8000 Brugge, België

Voeg altijd de nodige documenten toe aan uw zending:

 • Het afgedrukte retourformulier (1 formulier per doos).
 • Vermeld het unieke retournummer duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde

(van elke doos).

 • Voor retours van het type “klacht”: voeg 1 kopie van de overeenstemmende factuur toe.

Timing: binnen 10 werkdagen na ontvangst van het retourformulier.
Voorwaarden: hou bij het retourneren van uw producten steeds rekening met de retourvoorwaarden (zie verder).

4. Beoordeling retourzending
Uw retourzending wordt door onze medewerkers beoordeeld.
Indien uw retourzending wordt aanvaard:

 • U ontvangt een kredietnota van de netto gefactureerde prijs, verminderd met:
 • € 1,50 verwerkingskosten per artikel.
 • 20 % van de netto gefactureerde prijs in het geval dat de goederen opnieuw verpakt moeten worden.
 • 50 % van de netto gefactureerde prijs in het geval dat de goederen opnieuw verpakt moeten worden én opnieuw van labels moet worden voorzien.
 • Eventuele verzendkosten.

Indien uw retourzending niet wordt aanvaard (zie retourvoorwaarden):

 • U wordt hiervan verwittigd door onze klantendienst
 • De goederen blijven nog 15 dagen in ons magazijn tot uw beschikking.
 • U kan indien gewenst een afhaalopdracht regelen om de goederen alsnog terug te ontvangen.

5. Beoordeling retourzending type KLACHT
Uw retourzending wordt door onze medewerkers beoordeeld binnen een redelijke termijn.
Hierbij wordt specifiek gecontroleerd op de materiaal- en/of productiefout zoals bij uw retourmelding werd aangegeven.

B. Voorwaarden

Voorwaarden voor behandeling retour:

 • Elk product moet in originele staat, incl. alle onderdelen, verpakking en labels, worden geretourneerd (tenzij anders is overeengekomen).
 • Retourzendingen zonder geldig retournummer & bijhorend retourformulier worden niet behandeld.
 • Retourzendingen van het type klacht zonder bijhorende factuur worden niet behandeld.
 • Schade die veroorzaakt werd tijdens het transport als gevolg van een onjuiste verpakking kan een reden zijn voor de leverancier om de retourzending alsnog te weigeren.

Volgende goederen, met uitzondering van retourzendingen van het type “klacht”, kunnen nooit geretourneerd worden:

 • Goederen die niet tot het standaard voorraadassortiment van de leverancier behoren.
 • Beschadigde en/of gebruikte goederen.
 • Goederen met niet originele, beschadigde of geopende verpakking waarvan de leverancier niet bij machte is de goederen als nieuw te verpakken.
 • Goederen die bedrukt en/of geborduurd zijn, of goederen die door de klant voorzien zijn van beveiligingstags, labels, opschriften, prijskaartjes en dergelijke.
 • Goederen die later dan 10 werkdagen na ontvangst aangeboden worden.
 • Elke andere reden waardoor de goederen onverkoopbaar worden.

Retourzendingen die niet conform de bovenstaande beschreven procedure en voorwaarden worden aangeboden, worden niet aanvaard. 
De goederen blijven nog 15 dagen in ons magazijn tot uw beschikking. U kan indien gewenst een afhaalopdracht regelen om de goederen alsnog terug te ontvangen.

11. Uw persoonlijke gegevens

A. We zullen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

12. Aansprakelijkheid

A. Niets in deze Voorwaarden sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor bedrog of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

B. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of veroorzaakte schade waarbij dergelijk verlies of schade niet redelijkerwijs door u of ons kon voorspeld worden op het moment waarop u akkoord gaat met deze Voorwaarden (inclusief in gevallen waarbij de schade is ontstaan uit onze inbreuk op deze Voorwaarden ). Verlies of schade zal geacht worden redelijkerwijs verwacht te zijn in gevallen waarbij het zou kunnen worden bedacht door u en ons.

C. We zullen ook niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade aan u in gevallen waarbij u niet als consument deze Voorwaarden bent aangegaan.

D. Indien u goederen van de Website bestelt, is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies of schade ontstaan in verband met deze Voorwaarden beperkt ten aanzien van elke vordering, tot de aankoopprijs van uw bestelling.

E. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, indien de vertraging of storing zich voordoet uit enige gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, zonder beperking, het falen van de infrastructuur, overheidsingrijpen, oorlogen, burgerlijke onrust, kapingen, brand, overstroming, ongeval, storm, stakingen, lock-outs, terreuraanslagen of een neerleggen van werk dat betrekking heeft op ons of onze leveranciers.

13. Slotbepalingen

A. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Zelfs in dat geval, en behalve wanneer voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, wordt de verkoopovereenkomst beheerst door Voorwaarden overeengekomen tijdens de bestelprocedure.

B. Indien enige Voorwaarde nietig zou blijken te zijn vanwege een rechtbank of toezichthouder, blijven de overige Voorwaarden nog steeds geldig.

C. Alle overeenkomsten met DASSY worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van DASSY is gevestigd, onverminderd het recht van DASSY om te dagvaarden voor de rechter van de woonplaats van de schuldenaar.